Ballina Kryesore 18 vjet burgim për vrasësin në qebaptoren e Gjakovës më 2017

18 vjet burgim për vrasësin në qebaptoren e Gjakovës më 2017

Një vrasje e rëndë që ka ndodhur në vitin 2017 sot ka marrë epilog.

E.B është dënuar me 18 vite burgim pasi kishte privuar nga jeta A.H. në qebaptoren “T-B”, për shkak të një mosmarrëveshje që i akuzuari kishte pasur kohë më parë me tani të ndjerin rreth motrës së tij të mitur.

Këtë vendim për burgim ndaj këtij personi e mori Gjykata Themelore në Gjakovë për dy vepra penale “Vrasja” nga neni 178 dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të ish Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ja vendimi i plotë i Gjykatës:

Gjykata Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykim dënues kundër të akuzuarit E.B. për veprën penale, “Vrasja” nga neni 178 dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të ish Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I akuzuari E.B. është shpallur fajtor dhe i është shqiptuar dënim unik me burg për dy veprat penale në kohëzgjatje prej tetëmbëdhjetë (18) vite, në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 01 nëntor 2017. I akuzuari është obliguar që të paguaj shpenzimet procedurale në shumën prej njëmijë e pesëqind e njëzet e një (1521.68) euro, shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumën prej treqind (300) euro si dhe shumën prej pesëdhjete (50) euro, në emër të kompensimit të viktimave të krimit në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të zhvilluar kundër të akuzuarit E.B., gjykata ka ardhur në përfundim se në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, i akuzuari, me 01 nëntor të vitit 2017 në Gjakovë, pikërisht në qebaptoren “T-B” me dashje ka privuar nga jeta tani të ndjerin A.H. për shkak të një mosmarrëveshje që i akuzuari kishte pasur kohë më parë me tani të ndjerin rreth motrës së tij të mitur.

Të akuzuarit i vazhdohet masa e paraburgimi deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit. Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here